Algemene voorwaarden agenda

1.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden publicaties.

1.2 Publicaties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendom-)rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart RBT De Langstraat voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door RBT De Langstraat geleden of te lijden schade.

1.3 RBT De Langstraat streeft ernaar een publicatie binnen 3 werkdagen te plaatsen.

1.4 RBT De Langstraat behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van publicaties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding of terugbetaling.

1.5 Correcties worden door RBT De Langstraat geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van RBT De Langstraat redelijkerwijs mogelijk is.

1.6 RBT De Langstraat heeft het recht om een publicatie zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de opdrachtgever.

1.7 RBT De Langstraat verleent de opdrachtgever geen exclusiviteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de in de publicatie aangeboden evenementen of diensten. RBT De Langstraat is vrij om naar eigen inzicht publicaties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in het Open Data Platform te plaatsen.

1.8 Op deze vastlegging is de geldende privacywetgeving, inclusief het privacystatement van RBT De Langstraat van toepassing, te vinden op www.bezoekdelangstraat.nl/cookies

Informatie over maatregelen corona

In het belang van de volksgezondheid neemt de Nederlandse overheid een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dit is van invloed op de openstelling en toegankelijkheid van eet- en drinkgelegenheden, theaters, musea, attractieparken, bezienswaardigheden, winkels en verblijfsaccommodaties.

De informatie op bezoekdelangstraat.nl zal hierdoor niet altijd actueel zijn. Neem bij twijfel contact op met de betreffende locatie of organisatie.

Klik hier voor meer informatie over de maatregelen!