Algemene voorwaarden agenda

1.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden publicaties.

1.2 Publicaties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendom-)rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart RBT De Langstraat voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door RBT De Langstraat geleden of te lijden schade.

1.3 RBT De Langstraat streeft ernaar een publicatie binnen 3 werkdagen te plaatsen.

1.4 RBT De Langstraat behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm van publicaties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding of terugbetaling.

1.5 Correcties worden door RBT De Langstraat geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van RBT De Langstraat redelijkerwijs mogelijk is.

1.6 RBT De Langstraat heeft het recht om een publicatie zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de opdrachtgever.

1.7 RBT De Langstraat verleent de opdrachtgever geen exclusiviteit, bijvoorbeeld ten aanzien van de in de publicatie aangeboden evenementen of diensten. RBT De Langstraat is vrij om naar eigen inzicht publicaties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in het Open Data Platform te plaatsen.

1.8 Op deze vastlegging is de geldende privacywetgeving, inclusief het privacystatement van RBT De Langstraat van toepassing, te vinden op www.bezoekdelangstraat.nl/privacyverklaring-disclaimer en  www.bezoekdelangstraat.nl/cookievoorkeuren

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

In De Langstraat is van alles te zien en te beleven. Lees hierover in ons inspiratiemagazine.

Het magazine is gratis verkrijgbaar bij tal van gastvrijheidslocaties in de regio en onze TIP's.

Schrijf je onder aan de pagina in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Instagram.